Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten van, of met Brain Based Innovation en alle daarmee verband houdende handelingen,
zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te
worden betrokken.


2. Bedrijfsomschrijving
Brain Based Innovation is opgericht door Jeronimus-vd Moosdijk VOF en gevestigd te Asten. Brain Based
Innovation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56140606.


3. Definities
a. Opdrachtnemer; Brain Based Innovation
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de klant
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke of digitale overeenkomst tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.


4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een
resultaatverplichting.


5. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te
vragen bij de contactpersoon. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Alle
tarieven van opdrachtnemer zijn exclusief BTW.


6. Betalingsvoorwaarden.
Voor de betaling van (online) programma’s krijgt de opdrachtgever een factuur en digitale
betaalmethode. De factuur dient voor aanvang van het programma te worden voldaan.
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien opdrachtgever niet
binnen de termijn van 30 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna
weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering
van diensten of goederen op te schorten.


7. Verhindering deelname
Bij verhindering de deelname aan sessies dient tenminste 1 maand van tevoren te wordt afgezegd, dan
wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 2 weken zal de helft van het
bedrag alsnog gefactureerd worden. Bij afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten het normale tarief
van het. Deze kosten worden door Brain Based Innovation in rekening gebracht. Bij ziekte is overleg
mogelijk.


8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.


9. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of
psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of
schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer
heeft genomen.
Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de
consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode daarna.


10. Privacy reglement
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten
en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
Bij Brain Based Innovation kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk
om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Uitgebreide informatie staat op de website www.brainbasedinnovation.com.


11. Klachtenprocedure
Met de klachtenregeling willen we onze klanten de gelegenheid geven mee te denken en een stem te
geven ten behoeve van ons handelen ten einde een gedegen kwaliteitsbewaking te kunnen
waarborgen. Het doel van deze klachtenregeling is gericht op het behandelen van de ingediende
klachten en te leren van deze klachten. De behandeling zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd
dat de relatie tussen Brain Based Innovation en haar klanten niet tot schade zal leiden. Tevens moet het
leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Brain Based Innovation. Uitgebreide
informatie staat op de website www.brainbasedinnovation.com.


12. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens het besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de
klant kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de
samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan
bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen
wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen
schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.


13. Wetgeving
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer