Algemene voorwaarden en privacy beleid

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Brain Based Innovation en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
Brain Based Innovation is opgericht door Jeronimus-vd Moosdijk VOF en gevestigd te Asten. Brain Based Innovation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56140606.

3. Definities
a. Opdrachtnemer; Brain Based Innovation
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de klant
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke of digitale overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de contactpersoon. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Alle tarieven van opdrachtnemer zijn exclusief BTW.

6. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling van online programma’s krijgt de opdrachtgever een factuur en digitale betaalmethode. Wanneer een opdrachtgever voor meerdere personen een programma afneemt ontvangt de opdrachtgever een code die door de deelnemers kan worden gebruikt.
Voor de betaling van face-to-face programma’s ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

7. Verhindering deelname
Indien bij verhindering de deelname aan een coachingsessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten het normale tarief van de sessie. Deze kosten worden door Brain Based Innovation in rekening gebracht. Bij ziekte is overleg mogelijk.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingsessies als de periode daarna.

10. Privacy reglement
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
Bij Brain Based Innovation kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Hier vindt u verdere informatie over de privacy verklaring van Brain Based Innovation.

11. Klachtenprocedure
Met de klachtenregeling willen we onze klanten de gelegenheid geven mee te denken en een stem te geven ten behoeve van ons handelen ten einde een gedegen kwaliteitsbewaking te kunnen waarborgen. Het doel van deze klachtenregeling is gericht op het behandelen van de ingediende klachten en te leren van deze klachten. De behandeling zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de relatie tussen Brain Based Innovation en haar klanten niet tot schade zal leiden. Tevens moet het leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Brain Based Innovation. Uitgebreide informatie staat op de website www.brainbasedinnovation.com..

12. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de (coaching)sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de klant kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

13. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.